Българска млечна компания, Хасково

Доставка и монтаж на пробовземно устройство „Хах Ланге“. Доставка и монтаж на мерен улей тип „Паршал“ и разходомер за безнапорно измерване на водно количество.

Галерия